Sunday, 10 February 2013

ထုိင္းႏုိင္ငံမွ စက္႐ံံုေဟာင္းမ်ား ထား၀ယ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ မရွိ

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ စက္႐ံုေဟာင္းမ်ားအား တင္သြင္းရန္အစီအစဥ္မရိွ ေၾကာင္း ထုိင္း ႏုိင္ငံစက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီမွသိရိွရေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းက ေျပာသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္ မွ ဦးသိန္းလြင္က ထုိင္းႏုိင္ငံမွ စက္႐ံုေဟာင္းမ်ားအား ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရိွ-မရိွ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေလ့လာ စိစစ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး စီမံကိန္းတစ္ရပ္လံုးအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ ေပးရန္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ၀င္ေရာက္လာမည့္ စက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား ဘက္စံုေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္အျပင္ ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သီးျခားအဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ ဘက္စံုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရးစနစ္ထား ရိွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈမ်ားကို လြတ္ လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕ကာ ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားကို ျပည္သူအား အသိေပးျခင္း၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပကာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူ သြားမည္ဟု ဦး၀င္းထြန္းက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၎က စက္႐ံုေဟာင္းမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕မည္၊ မေရႊ႕မည္ကိုမူ တိတိက်က် ေျဖဆုိမသြားေသာ္ လည္း အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီမွ ထုတ္ေ၀ေသာ စာေစာင္မ်ားတြင္ ဓာတုေဗဒစက္႐ံုမ်ား ပါ၀င္ေန သျဖင့္ စုိးရိမ္ကာေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးသူ သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမွအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းသည္ အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ မတ္ထပြတ္စက္မႈဇုန္မွ ေရနံဓာတု စက္႐ံုမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕လာဖြယ္ရိွေၾကာင္း ထိုင္း ႏုိင္ငံ မွ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကခန္႔မွန္းခဲ့ၾကၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အဘီဆစ္ ကိုယ္တုိင္ ထုိင္းႏုိင္ငံက ညစ္ညမ္းသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သို႔ ေရႊ႕သြားၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္သူကုိ တရား၀င္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ "စက္႐ံုေရႊ႕မယ္ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းဘက္က မၾကာခဏသတင္း ၾကားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တာ၀န္ရိွတဲ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္ဆီကေန အခုလိုကတိ စကားေျပာတဲ့အတြက္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့ အလားအလာရိွတယ္လုိ႕ေတာ့ ထင္တယ္။ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ ေတြ၊ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ တုိင္ပင္တာမ်ဳိးေတာ့ လုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္သတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးပါပဲ။ အဓိပၸာယ္ရိွတဲ့ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ ပံုစံမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူး"ဟု ထား၀ယ္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္ ကိုဘုိဘိုေအာင္က ေျပာသည္။ By Myanmar Times

0 comments: