Tuesday, 4 September 2012

လိင္ကြ်န္မ်ား၏ ေစတနာ


June 16, 2010 HimB Myanmar, 0
မ်က္ေမွာက္ေခတ္
လိင္ကုန္ကူးမႈလုပ္ငန္းတြင္ တမင္တကာ အစီအစဥ္တက် အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ကြၽန္ျပဳျခင္းႏွင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ရာတြင္ လူသတ္မႈျဖင့္တုိက္႐ိုက္က်ဴးလြန္ၾကျခင္း (သုိ႔) သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္
မူးယစ္ေဆးဝါးေဆးစဲြရာမွ အသက္ဆုံးရႈံးရျခင္းႏွင့္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္သည့္ ေရာဂါမ်ားျဖင့္
အသက္ဆုံးရႈံးရျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လိင္ကုန္ကူးမႈထက္ မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ
ထိေရာက္စြာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ပုိေပးျခင္းတုိ႔ အေရးယူေနေသာေၾကာင့္
ထုိလိင္ကြၽန္ျပဳမႈသည္ ကမာၻတြင္ စက္ဆုတ္စရာအျဖစ္အပ်က္အေနျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရိွေနဦးမည္
ျဖစ္သည္။ လိင္ကုန္ကူးမႈသည္ လူသတ္မႈ၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ မဟားတရား ျပဳက်င့္မႈတုိ႔ျဖင့္
စုစည္းက်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈအျဖစ္လည္း ရႈျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ထုိလိင္ကြၽန္ျပဳခံရသူတုိ႔အေနျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ရန္အခြင့္အလမ္း အလြန္႔အလြန္နည္းပါးသည္။ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိ
လြတ္ေျမာက္ရန္ ထုိေလာကမွ ႐ုန္းထြက္လာခဲ႔သည့္တုိင္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ရပ္တည္ရန္အတြက္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းသည္။ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆုိသလုိ ၄င္းတုိ႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး စဲြေနျခင္း၊
အရက္စဲြေနျခင္းႏွင့္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါစြဲကပ္ေနသူမ်ား၊ ျဖစ္ေနသူမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ မိသားစုမ်ားကလည္း ၾကဥ္ထားၾကသည္။ အလုပ္အကုိင္ရဖုိ႔ကလည္း အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပါးသည္။
လိင္ကြၽန္ျပဳခံရသူမ်ားသည္ လြတ္ေျမာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈဆုိသည္မွာ ရွားရွားပါးပါးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ိဳးသာ
ရိွၾကသည္။ အဘယ္႔ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၄င္းတုိ႔ကုိ ႀကိဳးကုိင္ကြၽန္ျပဳသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရိွေနျခင္း၊ ေနာက္ကြယ္မွမိသားစုမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မည္ဟု အၾကပ္ကုိင္ ေျခာက္လန္႔မႈမ်ား
ရိွေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားေၾကာင့္လည္း လိင္ကြၽန္ျပဳခံရမႈ ပုိၾကာေညာင္းေစသည္။ ငယ္ရြယ္သူ
ထုိင္းအမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရန္ ေစခုိင္းမႈမ်ားရိွသည္။ ရရိွသည့္ဝင္ေငြကုိ မိဘမ်ားက အုိစာအျဖစ္
သုံးစဲြၾကသည္။ အငယ္ဆုံးသမီးက သက္ႀကီးရြယ္အုိမိဘမ်ားကုိ လုပ္ေကြၽးသမႈျပဳရမည္ဟူေသာ
အစဲြလန္းတစ္ခုကုိ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ သြန္သင္ထားသည့္ဓေလ့ ျဖစ္သည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မွ ျပည္တန္ဆာအိမ္တစ္အိမ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ထုိင္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ Panadda ဆုိသူကမူ ၄င္းလူကုန္ကူးျခင္း ခံရစဥ္က တင္ခဲ႔သည့္အေႂကြး ဆပ္ၿပီးသည့္တုိင္ ၄င္းကုိအမ်ဳိးမ်ဳိးဒုကၡေပးေနသည့္ ေဖာက္သည္မ်ားကုိ
ဝန္ေဆာင္မႈ ေက်ပြန္အျပည့္ေပးၿပီး မျဖစ္စေလာက္ေသာရသည့္ဝင္ေငြျဖင့္ ဖခင္ျဖစ္သူအတြက္
ဂုဏ္ယူဝံ့ႂကြားစြာ ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္ဟု Free the
Slaves မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႈး အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Siddharth Kara က ဆုိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးစနစ္ သုေတသနအဖဲြ႕၏
ေလ့လာခ်က္အရ ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ ျပည္တန္ဆာမ်ား၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၁၈ ႏွစ္အထက္ရိွ ျပည္တန္ဆာ လုပ္ေနသူမ်ားသည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ
ယူနန္ျပည္နယ္၊ လာအုိႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံတုိ႔မွ လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ
အတင္းအဓမၼ ျပည္တန္ဆာအျဖစ္ ေစခုိင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ လိင္ကြၽန္အျဖစ္ ျပဳက်င့္ျခင္း ခံရသူမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ ပါရွန္ ပင္လယ္ေကြ႕ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ယခင္ ဆုိဗီယက္ႏုိင္ငံမ်ား၊
အေရွ႕ဥေရာပ၊ အာဖရိက၊ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္းတုိ႔မွ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရသည့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ လိင္ကြၽန္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ဖြံၿဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီး႒ာန၏ အစီရင္ခံစာအရ
အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ၂.၈ သန္းခန္႔ လိင္လုပ္သားမ်ား ရိွရာ ၃၅.၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္
မတုိင္မွီ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းသို႔ ေရာက္ရိွ ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီွ ရာစုႏွစ္မ်ားထက္
ႏွစ္ဆခန္႔ တိုးလာသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ျပည္တန္ဆာ တန္းမ်ားတြင္ နီေပါလ္သူ
၂ သိန္းခန္႔ လူကုန္ကူးျခင္း ခံေနရေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္
၅ဝဝဝ မွ ၇ဝဝဝ အထိ လူကုန္ကူးျခင္း ခံေနရေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ ၉ ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္ အရြယ္ရိွသူမ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ လိင္ကြၽန္ခံၿပီးသူ အေရအတြက္ မ်ားလာသည္ႏွင့္ အမွ် ၄င္းတုိ႔၏
ကံၾကမၼာမ်ားသည္ ျပန္လည္ လူကုန္ကူးခံရသည့္ဘဝပင္ ျပန္လည္ က်ေရာက္ရ ျပန္သည္။ တစ္ႀကိမ္မက
သုံးေလးႀကိမ္ (သုိ႔) အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ၾကရသည္။

ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ
သားေကာင္မ်ားသည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ အေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွ ျပန္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
အိမ္တြင္းေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ ဘက္လုိက္မႈမ်ား
ရိွေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း (သို႔) စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္း မရိွေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း
စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားက ၄င္းတုိ႔ကုိ ထပ္မံ လူကုန္ကူးျခင္း
ခံရဖုိ႔ ျဖစ္ေစသည္။ လိင္ကြၽန္အျဖစ္ ျပန္လည္က်ေရာက္လာရေသာ သားေကာင္ အမ်ားစုသည္ လိင္ကုန္ကူး
သူမ်ား၏ လိမ္လည္ဖ်ားေယာင္းမႈကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ခံၾကရျပန္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပန္လည္
ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ခံထားရသူမ်ား သည္ပင္လွ်င္ ဒုတိယ၊ တတိယအႀကိမ္ လိင္ကြၽန္ျပဳ
ခံရရန္ ဖ်ားေယာင္းခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းႏွင့္ အႏုိင္ထက္ ျပဳက်င့္ခံရျခင္းတုိ႔ျဖင့္
သားေကာင္ဘဝ ျပန္ေရာက္ရ ျပန္သည္။
ထုိအေခါက္တုိင္းတြင္ လိင္ကုန္ကူးသူမ်ားမွာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုန္ကူးၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ တစ္ေခါက္ႏွင့္ တစ္ေခါက္
လိင္ကုန္ကူးသူမ်ား မတူေခ်။ လိင္ကုန္ကူးသူမ်ား အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ သားေကာင္မ်ားကုိ
အစာေရစာ အငတ္ထားျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ မဟားတရား ျပဳက်င့္ျခင္း၊
မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ အုပ္စုဖဲြ႕ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ သားေကာင္၏ မိသားစုပါ အၾကမ္းဖက္ ခံရမည္ဟု
ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ အတင္းအၾကပ္ သုံးစဲြခုိင္းျခင္းတုိ႔
ပါဝင္သည္။ အာရွေဒသသည္ ထုိလူကုန္ကူးမႈမ်ိဳးသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ားထက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ျဖစ္ပြားလွ်က္ ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ေပၚေပၚ မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ေခ်။
သုိသုိသိပ္သိပ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ပြားေနေသာ လူကုန္ကူးမႈ ပုံစံတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းသေဘာမ်ိဳးထားကာ
အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကလပ္မ်ား၊ လမ္းမမ်ား၊ ဇိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္
အလွျပင္၊ အႏွိပ္ခန္းမ်ားမွာပင္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေနလွ်က္ ရိွေနေပေတာ့သည္။

0 comments: