Sunday, 24 February 2013

တပ္သားတိုးေရး အေလးေပး၍ ကေလးစစ္သား မ်ားလာရဟု အစီရင္ခံစာဆို

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အတြင္း တပ္သား တိုးပြားေရးကိုသာ အေရးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမႈမ်ား ရွိေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတရပ္က ဆိုသည္။ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အဆံုးသတ္ျခင္း’ ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကေလးစစ္သားဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ (CSI)မွ ဇန္နဝါရီ လကုန္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သုေသသန စာတမ္းတြင္ သံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ “အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးမယူဘဲ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ အေရအတြက္ ျမင့္မားေရးကိုသာ အစဥ္တစုိက္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) အတြင္း ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈႏႈန္း ျမွင့္မားလာေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ အသက္စိစစ္ အတည္ျပဳသည့္ စနစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ကေလး စစ္သား စုေဆာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေစသည့္ မက္လံုးမ်ား ေပးျခင္းကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ “နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးနဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ေတြမွာ အနည္းငယ္တိုးတက္မႈ ရွိလာပါတယ္။ ဒီနိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္မွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးေတြကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ကိစၥကို အေရးႀကီးဆံုး ဦးစားေပး လုပ္ငန္းအျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိအပ္ပါ တယ္” ဟု CSI ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Richard Clarke က ဆိုသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၄၀ ပါ ထိုစာတမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းမွ ကုလသမဂၢမွအရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြ႔ဲြ႔ဲမွ အရာရွိမ်ား၊ သံအမတ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ကေလး စစ္သားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကို ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ CSI အဖြဲ႔က သုေသသနျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “ျမန္မာနိုင္ငံကိုေပးေသာ နိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို ကေလးမ်ားအား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ကေလးစစ္သားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္” ဟု အၾကံျပဳထားသည္။ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)တြင္ စုစုေပါင္း ကေလးစစ္သား အေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသည္ကို ေဖာ္ျပရန္ အလြန္ ခက္ခဲၿပီး ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး၏ ကေလးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အသက္အရြယ္ မျပည့္သည့္သူမ်ား စစ္သားစုေဆာင္းခံရ၍ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနဆဲဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အဆံုးသတ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အၾကား သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ “ပထမဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီေတြ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားရွိရာသို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ခြင့္ ထြက္မလာပါက ေရရွည္တည္တံ့စြာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္း ဆံုးရံႈးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Richard Clarke က ေျပာသည္။ ျမန္မာ သမၼတ အႀကံေပး အရာရွိမ်ား၊ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ တားဆီးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္မရခဲ့သလို အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းအား ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနသို႔ ပို႔၍ ထင္ျမင္ခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္စာမရခဲ့ေၾကာင္း CSI က ဆိုသည္။ CSI သုေတသနျပဳခ်က္တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအနက္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး/ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ (KNU/KNLA) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) တို႔ အေၾကာင္းကို အဓိကထား ေရးသားထားသည္။ “KNLA ၏ စစ္သားစုေဆာင္းေရးမႈမ်ားတြင္ စိတ္ခ်ရေသာ အသက္မွန္ အတည္ျပဳျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္” ဟု ေထာက္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ “ကေလးမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မိသားစုကို တပ္မေတာ္ (ၾကည္း)၏ ရန္မွ ကာကြယ္ရန္၊ လက္စားေခ်ရန္၊ တိုင္းရင္းသားလကၡဏာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈတို႔ကို အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳရန္ စေသာ ရည္ရြယ္ခံစားခ်က္မ်ားမွာလည္း ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ သေဘာတူသျဖင့္ စုေဆာင္းျခင္းျဖစ္သည္” ဟု ဆိုထားၿပီး “ခူမႈေရးဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ စစ္မိန္႔မ်ား၏ တာဝန္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္” ဟုလည္း CSI က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားလက္နက္ကိုင္ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အေျခအေန ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ၿခံဳငံုတင္ျပထားျခင္း မရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဝန္ခံထားသည္။ ကေလးစစ္သား ဟူသည္မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ကေလးစစ္သားအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျပီး ကေလးငယ္မ်ား၊ မိန္းကေလး၊ ေယာက္်ားေလးဟု ကန္႔သတ္မထားပဲ တိုက္ခိုက္ေရး သမားမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္ သူမ်ား၊ ပစၥည္းထမ္းသူမ်ား၊ သူလွ်ိဳမ်ားအျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ စုေဆာင္းခံထားရေသာအသက္ ဆယ္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ရည္ညႊန္းေၾကာင္း သိရသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ အစိုးရတို႔ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္ေအာက္ရွိ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ ထိေရာက္မႈရွိမရွိကို ေရရွည္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြင္း ထင္သာျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ အစီရင္ခံစာက တိုက္တြန္းထားသည္။

By BNI

0 comments: