Wednesday, 27 August 2008

မိဘမဲ့ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ခံကေလးမ်ားအတြက္ ေဂဟာ

ကေလးမ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္း

ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ရရန္အခြင့္အလမ္းမရွိခဲ့ၾကေပ။ ၎တို႔တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ ပြားက်န္းမာေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတ နည္းပါးၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီး ငယ္ ေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မလိုခ်င္ဘဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးအျဖစ္ကိုယ္ ၀န္ ဖ်က္ခ်ႏႈန္း ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ေမြးကင္းစကေလး ေသႏႈန္းႏွင့္ ကေလးစြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔သည္ အဓိက ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႔မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔ကေလးမ်ားကို စိတ္ပုိင္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ထားခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႔ မိခင္မ်ားသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ဗိုင္းရပ္ပိုး ကူးစက္ခံ ရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ကေလးေမြးဖြားၿပီး မၾကာမီပင္ ေသဆံုးသြား ၾကသည္။ ထိုစြန္႔ပစ္ခံ (သို႔) မိဘမဲ့ကေလးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ မႈအဖြဲ႔၏ ေဂဟာမွတပါး တျခားသြားစရာေနရာမရွိေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေဂဟာသို႔ မေရာက္လာေသာ စြန္႕ပစ္ခံ (သို႔) မိဘမဲ့ ကေလး အမ်ားအျပားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဓါးစာခံမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
• မိဘမဲ့ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ခံရသည့္ ကေလးမ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပး ရန္အတြက္ ေဂဟာတခု လုုပ္ေပးရန္။
• ကေလးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈမွ ထိုကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္

လႈပ္ရွားမႈမ်ား
• လံုေလာက္သည့္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း
• လံုေလာက္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း
• မူႀကိဳပညာသင္ၾကားေပးျခင္း
• ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းက်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပး ျခင္း (အားကစားလႈပ္ရွားမႈ၊ကစားကြင္းႏွင့္ပန္းခ်ီပညာ)
အဓိကရည္ရြယ္ေသာလူထု
• ေမြးကင္းစအရြယ္မွစ၍ မိဘမဲ့ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ခံကေလးမ်ား။

0 comments: